';

Deze algemene verkoopsvoorwaarden behoren bij de activiteiten van H&B Consulting BV.

H&B Consulting BV
Grens 10
B- 2370 Arendonk
BTW: BE 0775.953.082
E-Mail : info@weddingwings.be
Website : www.weddingwings.be

Definities:

 • “Koper”: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die een Belevingsbon aankoopt.
 • “Begunstigden”: De verloofden die een Weddinglist aangemaakt hebben voor hun huwelijksreis.
 • “Huwelijksreis”: Het reisschema dat door de begunstigden samengesteld werd.
 • “Belevingsbon”: één of meerdere onderdelen van de Huwelijksreis.

Artikel 1: algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle producten en diensten, geleverd door H&B Consulting BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met deze Algemene Voorwaarden dewelke de Opdrachtgever erkent gelezen en aanvaard te hebben..
 3. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden standhouden.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door H&B Consulting BV uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan H&B Consulting BV werden overgemaakt dan betreffende Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.
 5. De administratie van H&B Consulting BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door H&B Consulting BV verrichte leveringen. H&B Consulting BV en de koper en erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 6. H&B Consulting BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten of diensten mochten lijden. Hieronder is onder andere ook begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 7. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door H&B Consulting BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 8. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2: overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door H&B Consulting BV.
 2. De Koper is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 3. H&B Consulting BV behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgave van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden.
 4. Op onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 1. Naast deze overeenkomst heeft H&B Consulting BV een overeenkomst met de Begunstigden afgesloten voor het effectief boeken van de Huwelijksreis. H&B Consulting BV, opererend onder de namen Tragelgru en WeddingWings, zullen alle boekingen onderbrengen bij Personal Touch Travel, lid van ANVR (onder nummer 03021) en SGR (onder nummer 3198). De Begunstigden boeken en betalen de reis aan Personal Touch Travel (Nederland – KvK 27376510).

Artikel 3: alcohol & verantwoordelijkheid

H&B Consulting BV verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Opdrachtgever bij bestelling, verklaart de Opdrachtgever expliciet dat hij ouder is dan 18 jaar.

Artikel 4: prijzen

 1. De op de Website getoonde prijzen op de dag van aankoop zijn de enige actuele prijzen van de Belevingsbonnen.
 2. Deze prijs kan afwijken van de nominale waarde zoals vermeld in de overeenkomst met de Begunstigden.
 3. Er is geen btw-heffing van toepassing op de Belevingsbon.
 4. H&B Consulting BV is nooit gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. H&B Consulting BV houdt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, op basis van prijsstijgingen van een leverancier, koersstijgingen, accijnsstijgingen, BTW verhogingen en/of jaarlijkse indexaanpassingen. In die context vervangen nieuwe prijslijsten steeds voorgaande.

Artikel 5: levering

 1. De koper kan de Belevingsbon direct online aankopen.
 2. De procedure voor het bestellen van de Belevingsbon gaat als volgt.
  1. De Klant registreert zich door het opgeven van naam en email adres.
  2. De Klant kiest de Huwelijkslijst van de Begunstigden waar hij een Belevingsbon voor wenst te kopen.
  3. De klant voegt één of meerdere Belevingsbonnen aan het winkelmandje toe.
  4. De klant rekent af.

Artikel 6: betaling

 1. Online bestellingen worden onmiddellijk afgerekend via de payment provider in onze webshop. Onze payment provider laat betalingen toe via Bancontact en Kredietkaart (VISA, MasterCard).
 2. Klachten in verband met facturen, producten en/of diensten dienen binnen de acht dagen na de factuurdatum aangetekend in ons bezit te zijn.

Artikel 7: aansprakelijkheid

 1. H&B Consulting BV is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, – stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs) schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.
 2. De Opdrachtgever is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 8: overmacht

 1. Indien H&B Consulting BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als H&B Consulting BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. H&B Consulting BV zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 9: herroepingsrecht voor consumenten

 1. In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper over een herroepingsrecht voor zijn Onlineaankopen van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling, zonder opgave van redenen en zonder dat hem boetes kunnen worden opgelegd.
 2. De Koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door een e-mail of een brief te sturen naar de bovenstaande adressen, om H&B Consulting BV op de hoogte te stellen van zijn duidelijke en ondubbelzinnige beslissing om zijn online Aankoop te herroepen.
 3. In elk geval hoeft de Koper de Belevingsbon niet per post te retourneren. Hij is gehouden de volgende gegevens op te geven:
  1. Zijn voor- en achternaam;
  2. Het ordernummer;
  3. De naam van de Belevingsbon in kwestie;
  4. Het bijhorende Vouchernummer;
 4. Zodra het verzoek tot intrekking door H&B Consulting BV is ontvangen, zal het de Koper onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn intrekking op een duurzame drager (e-mail) sturen.
 5. Elke intrekking gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel zal resulteren in een restitutie van alle betaalde bedragen overeenkomend met de standaardkosten, binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Koper het Bedrijf op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om zijn Aankoop in te trekken.
 6. De terugbetaling vindt plaats (zonder kosten voor de Koper) volgens de betaalmethode die is gebruikt voor de eerste transactie, tenzij de Koper voorafgaand uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode.
 7. Na de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, kan de Belevingsbon niet langer worden gebruikt.

Artikel 10: beëindiging opdracht

H&B Consulting BV is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met de Klant, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van de Klant. H&B Consulting BV is alsdan nooit enige vergoeding aan de Klant verschuldigd.

Artikel 11: betalingsvoorwaarden

Online bestellingen dienen betaald te worden vóór ze verzonden worden en u er de rechtmatige eigenaar van wordt. Wij verwijzen naar artikel 6 voor onze betalingsmogelijkheden.

Artikel 12: klachten/geschillen

Ontevreden? Wil u ons een probleem signaleren? Heeft u een klacht? Contacteer ons dan telefonisch of per e-mail. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht grondig en snel te beantwoorden.

Artikel 13: privacyverklaring

Wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar de privacyverklaring die u op onze website en via deze link kan consulteren.